Course Schedule, group S18-401

Monday

08:30 — 10:05
403
Lec
Linear Algebra. Tischenko M.M.
10:15 — 11:50
Lec
Chemistry Zvonchevskaya M.F.
12:45 — 14:20
Sem
English Language Arhipova L.S.
14:30 — 16:05
Sem
Physical Education

Tuesday

08:30 — 10:05
Lab
Technology and Programming Languages (Electronics) Savchenkov D.V.
10:15 — 11:50
402
Lec
Numerical Analysis Klinduhov V.V.
12:45 — 14:20
Sem
General Physics (Molecular Physics and Principles of Statistical Thermodynamics) Vzorov N.N.

Wednesday

08:30 — 11:50
Lab
Chemistry Lipanova N.V.
Lab
General Physics (Molecular Physics and Principles of Statistical Thermodynamics) Koshelkin A.V., Zagaynov V.A.
12:45 — 14:20
Lec
General Physics (Molecular Physics and Principles of Statistical Thermodynamics) Maksimenko V.V.
14:30 — 16:05

Thursday

10:15 — 11:50
402
Lec
Numerical Analysis Klinduhov V.V.
12:45 — 14:20
Sem
English Language Makarova A.A.
14:30 — 17:00
Sem
Descriptive Geometry Maltsev V.S.
17:05 — 17:50
Lab
Descriptive Geometry Maltsev V.S.

Friday

08:30 — 10:05
Sem
History Shvets T.D.
10:15 — 11:50
Sem
General Physics (Molecular Physics and Principles of Statistical Thermodynamics) Vzorov N.N.
12:45 — 14:20
Sem
Linear Algebra. Mihaylov V.D.
14:30 — 16:05
Sem
Numerical Analysis Gani V.A. (2019-02-08 — 2019-05-10)
Sem
Numerical Analysis Gani V.A. (2019-05-17)
16:15 — 17:50
Sem
Physical Education (Elective Discipline)

Saturday

12:45 — 14:20
Sem
Numerical Analysis Gani V.A. (2019-02-09 — 2019-05-11)
404
Sem
Numerical Analysis Gani V.A. (2019-05-18)
14:30 — 16:05
Lab
Informatics Merkulov E.Y.