Course Schedule, group S18-201

Monday

08:30 — 10:05
Sem
Physical Education
10:15 — 11:50
Lec
Numerical Analysis Goryachev A.P.
12:45 — 14:20
Sem
Numerical Analysis Tischenko M.M.

Tuesday

08:30 — 10:05
Sem
Linear Algebra. Tischenko M.M.
10:15 — 11:50
Sem
General Physics (Molecular Physics and Principles of Statistical Thermodynamics) Zaharov O.V.
11:55 — 14:20
Sem
Descriptive Geometry Shabanov V.M.
14:30 — 15:15
Lab
Descriptive Geometry Shabanov V.M.

Wednesday

08:30 — 10:05
Sem
Numerical Analysis Tischenko M.M.
10:15 — 11:50
Sem
English Language Potapkina T.S.
12:45 — 14:20
Lec
Chemistry Ananieva E.A.
14:30 — 16:05
Lec
General Physics (Molecular Physics and Principles of Statistical Thermodynamics) Zagaynov V.A.
16:15 — 17:50
407
Lec
Principles of the Humanities Devyatov S.V., Gorohov V.F., Makedonskaya V.A. (2019-02-06 — 2019-04-24)

Thursday

08:30 — 10:05
Lab
Informatics Merkulov E.Y.
10:15 — 11:50
Lab
Technology and Programming Languages Raschikov V.I.
11:55 — 13:30
Sem
Physical Education (Elective Discipline)
14:30 — 16:05
325
Sem
English Language Selezneva T.V.

Friday

08:30 — 10:05
Sem
General Physics (Molecular Physics and Principles of Statistical Thermodynamics) Zaharov O.V.
10:15 — 11:50
Sem
Principles of the Humanities Gorohov V.F. (2019-02-08 — 2019-04-26)
12:45 — 16:05
Lab
Chemistry Ananieva E.A.
Lab
General Physics (Molecular Physics and Principles of Statistical Thermodynamics) Beloborodov V.N., Shilov V.A.

Saturday

08:30 — 10:05
403
Lec
Numerical Analysis Goryachev A.P.
10:15 — 11:50
403
Lec
Linear Algebra. Ivanova T.M.