Course Schedule, group B18-403

Monday

08:30 — 10:05
403
Lec
Linear Algebra. Tischenko M.M.
10:15 — 11:50
Lec
Chemistry Zvonchevskaya M.F.
11:55 — 14:20
Sem
Descriptive Geometry Subgroup 1 Scherbakov V.V.
Sem
Descriptive Geometry Subgroup 2 Koval A.S.
14:30 — 16:05
Sem
English Language Shushunova E.V.

Tuesday

08:30 — 10:05
Sem
Linear Algebra. Guseva I.L.
10:15 — 11:50
402
Lec
Numerical Analysis Klinduhov V.V.
11:55 — 13:30
Sem
Physical Education (Elective Discipline) (2019-02-05 — 2019-04-23)
Sem
Physical Education (2019-04-30 — 2019-05-14)
14:30 — 16:05
Sem
General Physics (Molecular Physics and Principles of Statistical Thermodynamics) Vzorov N.N.

Wednesday

08:30 — 11:50
Lab
General Physics (Molecular Physics and Principles of Statistical Thermodynamics) Matronchik A.Y. , Tyulyusov A.N.
Lab
Chemistry Subgroup 1 Zvonchevskaya M.F.
Lab
Chemistry Subgroup 2 Lipanova N.V.
12:45 — 14:20
Lec
General Physics (Molecular Physics and Principles of Statistical Thermodynamics) Maksimenko V.V.
14:30 — 16:05
16:15 — 17:50
407
Lec
Principles of the Humanities Devyatov S.V. , Gorohov V.F. , Makedonskaya V.A. (2019-02-06 — 2019-04-24)

Thursday

08:30 — 10:05
Sem
Principles of the Humanities Makedonskaya V.A. (2019-02-07 — 2019-04-25)
10:15 — 11:50
402
Lec
Numerical Analysis Klinduhov V.V.
12:45 — 14:20
Sem
English Language Shushunova E.V.

Friday

08:30 — 10:05
Sem
General Physics (Molecular Physics and Principles of Statistical Thermodynamics) Vzorov N.N.
10:15 — 11:50
Sem
Numerical Analysis Gani V.A. (2019-02-08 — 2019-05-10)
404
Sem
Numerical Analysis Gani V.A. (2019-05-17)
12:45 — 14:20
14:30 — 16:05
Sem
Physical Education (Elective Discipline)
16:15 — 17:50
Lab
Descriptive Geometry Subgroup 1 Shabanov V.M.
Lab
Descriptive Geometry Subgroup 2 Shabanov V.M.

Saturday

08:30 — 10:05
Lab
Informatics Merkulov E.Y.
10:15 — 11:50
Sem
Numerical Analysis Gani V.A. (2019-02-09 — 2019-05-11)
404
Sem
Numerical Analysis Gani V.A. (2019-05-18)