Course Schedule, group B18-V01

Monday

18:45 — 20:20
Lec
Sociology Belov V.I.
Lec
Sociology Belov V.I.
20:25 — 22:00
402
Lec
Mathematics (Mathematical Analysis) Mihaylov V.D.

Tuesday

18:45 — 20:20
401
Lec
Linear Algebra. Mihaylov V.D.
Sem
Linear Algebra. Mihaylov V.D.
20:25 — 22:00
Lab
Informatics Budkin V.A.

Wednesday

18:45 — 21:30
Sem
Physics Timoshenko S.L.
18:45 — 22:00
Lec
Physics Timoshenko S.L.

Thursday

18:45 — 20:20
Sem
Mathematics (Mathematical Analysis) Gorbatova M.V.
20:25 — 22:00
325
Sem
English Language Polyakova E.I.

Friday

18:45 — 20:20
401
Lec
Informatics Averyanov G.P.

Saturday

11:55 — 13:30
Sem
Physical Education Nikiforovskiy S.N. (2019-03-02)
Sem
Physical Education (Elective Discipline) Nikiforovskiy S.N. (2019-03-09)
15:20 — 18:40
Lab
Physics 4 lessons Timoshenko S.L.