Averyanov German P. Course Schedule

Tuesday

20:25 — 22:00
Lab
Informatics B18-V02

Wednesday

10:15 — 11:50
Lec
Design Automation S15-201
12:45 — 14:20
Sem
Design Automation S15-201

Friday

18:45 — 20:20
401
Lec
Informatics B18-V01 , B18-V02 , B18-V71 , B18-V73