Nagovitsyna Olga A. Exam Schedule

Mon, 20 May, 12:00 — 15:00
Att
Chemistry B18-103
Tue, 21 May, 09:00 — 12:00
Att
Chemistry B18-202
Wed, 22 May, 09:00 — 12:00
Att
Chemistry B18-204
Wed, 22 May, 12:00 — 15:00
Att
Chemistry B18-104
Wed, 22 May, 15:00 — 18:00
Att
Chemistry B18-101
Fri, 24 May, 12:00 — 15:00
Test
Organic Chemistry B17-391
Fri, 24 May, 15:00 — 18:00
Att
Chemistry S18-163
Wed, 05 Jun, 09:00 — 13:00
Exam
Chemistry B18-402, B18-403, S18-401, S18-402
Fri, 07 Jun, 09:00 — 13:00
Exam
Chemistry B18-202, B18-204, S18-202
Mon, 17 Jun, 09:00 — 13:00
Exam
Chemistry B18-105
Wed, 19 Jun, 09:00 — 13:00
Exam
Chemistry S18-163
Fri, 21 Jun, 09:00 — 13:00
Exam
Chemistry B18-101, B18-104
Sat, 22 Jun, 09:00 — 13:00
Exam
Chemistry B18-102, B18-103