Zhdanov V.M.

Zhdanov Vladimir M.

Professor Office of Academic Programs: Division of Laser and Plasma Technologies (412)
Zheludev A.A.

Zheludev Arkadiy A.

Senior Lecturer Department of Physical Education (15)
Zhukova T.V.

Zhukova Tatyana V.

Associate Professor Department of General Chemistry (19)
Zhukov I.Y.

Zhukov Igor Y.

Professor Department of Srategic Information Research (43)
Zhuravleva N.A.

Zhuravleva Natalya A.

Senior Lecturer Department of Foreign Languages (50)
Zhuravlev B.V.

Zhuravlev Boris V.

ИАТЭ Professor Nuclear physics and technology division
Zhuromskiy V.M.

Zhuromskiy Vsevolod M.

Associate Professor Division of Nanotechnologies in Electronics, Spintronics and Photonics, Office of Academic Programs (414)
Zabotin P.N.

Zabotin Petr N.

ИАТЭ Senior Lecturer Department of physical education
Zavalishina A.K.

Zavalishina Aleksandra K.

Assistant Department of Financial Monitoring (75)
Zavestovskaya I.N.

Zavestovskaya Irina N.

Supervisor N.G.Basov High School of Physicists
Leading Research Fellow "Bionanophotonics" Laboratory
Professor Department of Semiconductor Quantum Electronics (88)
Zagaynov V.A.

Zagaynov Valeriy A.

Professor Department of General Physics (6)
Zagrebaev A.M.

Zagrebaev Andrey M.

Head of Department Department of Cybernetics (22)
Zadeba E.A.

Zadeba Egor A.

Assistant Division of Nuclear Physics and Technologies, Office of Academic Programs (411)
Zaeva M.A.

Zaeva Margarita A.

Associate Professor Office of Academic Programs: Division of Cybernetic Intelligence Systems (415)
Zaytsev K.S.

Zaytsev Konstantin S.

Professor Office of Academic Programs: Division of Cybernetic Intelligence Systems (415)
Head of a Center Center of Ancillary Professional Education Development
Zaluzhnyy A.G.

Zaluzhnyy Aleksandr G.

Professor Division of Nuclear Physics and Technologies, Office of Academic Programs (411)
Zamulaeva I.A.

Zamulaeva Irina A.

ИАТЭ Professor Department of biotechnology
Zapechnikov S.V.

Zapechnikov Sergey V.

Professor Office of Academic Programs: Division of Cybernetic Intelligence Systems (415)
Leading Engineer Certification Test Center of Information Security and Information Security Systems
Zareshin S.V.

Zareshin Sergey V.

Assistant Institute of Cyber Intelligence Systems
Zaharova E.A.

Zaharova Elena A.

ИАТЭ Senior Lecturer Division of social and economic Sciences
Zebrev G.I.

Zebrev Gennadiy I.

Professor Division of Nanotechnologies in Electronics, Spintronics and Photonics, Office of Academic Programs (414)
Zevyakin A.S.

Zevyakin Aleksandr S.

ИАТЭ Assistant Nuclear physics and technology division
Assistant Division of Nuclear Physics and Technologies, Office of Academic Programs (411)
Zlokazov E.Y.

Zlokazov Evgeniy Y.

Junior Research Fellow Department of Laser Physics (37)
Zolotuhina E.B.

Zolotuhina Elena B.

Associate Professor Department of Industrial Economics and Management (71)
Zrodnikov A.V.

Zrodnikov Anatoliy V.

ИАТЭ Professor Nuclear physics and technology division

The agreement on processing personal data is obtained in accordance with the Federal Law "On Personal Data" from 27/07/2006 N 152-FZ