Belov Vyacheslav I. Exam Schedule

Mon, 20 May, 18:00 — 21:00
Test
Sociology B17-V02, B18-V01, B18-V02
Fri, 24 May, 18:00 — 20:00
Test
Culturology S15-V01
Wed, 19 Jun, 18:00 — 22:00
Exam
Sociology B17-V02
Sat, 29 Jun, 09:00 — 13:00
Exam
Social Science I18-02, I18-05, I18-07, I18-10