Zhukova Tatyana V. Course Schedule

Monday

12:45 — 14:20
Lec
Chemistry B18-501 , B18-504 , B18-514

Wednesday

08:30 — 11:50
Lab
Chemistry Subgroup 1 B18-104

Thursday

08:30 — 11:50
Lab
Chemistry Subgroup 2 B18-203
Lab
Chemistry Subgroup 1 B18-201
12:45 — 16:05
Lab
Chemistry Subgroup 2 B18-601

Friday

10:15 — 11:50
Lab
Chemistry Subgroup 1 B18-514
12:45 — 14:20
Lab
Chemistry Subgroup 1 B18-501
12:45 — 16:05
Lab
Chemistry Subgroup 2 B18-211