Course Schedule, group B18-V73

Monday

18:45 — 20:20
Lab
Informatics Budkin V.A. , Dmitrieva V.V.
20:25 — 22:00
402
Lec
Mathematics (Mathematical Analysis) Mihaylov V.D.

Wednesday

18:45 — 21:30
Sem
Physics Timoshenko S.L.

Thursday

18:45 — 20:20
325
Sem
Foreign Language Kurnaev A.A.
20:25 — 22:00
Sem
Mathematics (Mathematical Analysis) Mihaylov V.D.

Saturday

11:55 — 13:30
Sem
Physical Education (Elective Discipline) Nikiforovskiy S.N. (2019-02-16)