Novitskaya Lyudmila Y. Exam Schedule

Tue, 21 May, 09:00 — 12:00
Att
Civil Law S16-704
Tue, 21 May, 12:00 — 15:00
Test
Land Law S16-704
Tue, 21 May, 15:00 — 18:00
Test
Environmental Law S16-704
Tue, 18 Jun, 09:00 — 13:00
Exam
Civil Law S16-704