Элективные курсы ИЯФиТ

Course Schedule, group M17-301

Monday

12:45 — 14:20
Sem
Functional MRI Gromushkina E.V. (2018-10-01 — 2018-12-17)
14:30 — 16:05
Sem
Functional MRI Gromushkina E.V. (2018-10-01 — 2018-12-17)
16:15 — 17:50
Lec
X-ray radiology Shtotskiy Y.V. (2018-09-03 — 2018-09-24)
Sem
X-ray radiology Shtotskiy Y.V. (2018-10-01 — 2018-12-17)

Tuesday

08:30 — 10:05
Lec
Opt
Military Training
10:15 — 16:05
Sem
Opt
Military Training

Wednesday

10:15 — 11:50
Lec
Numerical Modeling in Medicine Dubov L.Y. (2018-09-05 — 2018-09-26)
Sem
Numerical Modeling in Medicine Dubov L.Y. (2018-10-03 — 2018-12-12)
Sem
Numerical Modeling in Medicine Dubov L.Y. (2018-12-19)
12:45 — 14:20
Lec
Physics of a Human Body Belyaev V.N.
Sem
Physics of a Human Body Belyaev V.N.
14:30 — 16:05
Lec
Political Science Belov V.I.
Sem
Political Science Belov V.I.
16:15 — 17:50
Sem
Functional MRI Gromushkina E.V. (2018-10-31 — 2018-12-19)

Thursday

14:30 — 16:05
Lec
Physical and Technical Support for Radiation Therapy Lebedenko I.M. (2018-09-06 — 2018-09-27)
16:15 — 17:50
Sem
Physical and Technical Support for Radiation Therapy Lebedenko I.M.

Friday

08:30 — 11:00
Pr
Industry Workshop: Pedagogy Belyaev V.N., Karmyshova U.Z. (2018-10-05 — 2018-12-21)
11:05 — 13:30
Pr
Practical Training (Research Work) Belyaev V.N., Gromushkina E.V. (2018-10-05 — 2018-12-21)