Chugunkov Ilya V. Course Schedule

Monday

18:45 — 20:20
Lec
Low-level Programming B17-V71 , B17-V72
20:25 — 22:00
Lec
Modern Payment Systems B16-V71 , B16-V74 , B16-V75

Wednesday

11:55 — 13:30
Sem
Cryptographic Information Security S15-503
14:30 — 16:05
Lec
Modern Payment Systems and Their Security S14-504 , S14-505 , S15-503

Thursday

14:30 — 16:05
Sem
Information Security: Cryptographic Tools S16-502 , S16-562

Friday

20:25 — 22:00
Lab
Low-level Programming Subgroup 2 B17-V72