Course Schedule, room dep.22 Building K

Wednesday

08:30 — 11:50
Pr
Academic Practice: primary skills, computer-aided design systems M18-SH01 (2018-09-05 — 2018-12-05)
11:55 — 13:30
Pr
Practical Training (Research Work) M17-501 Golovko V. , Ibraev M.S. , Kozin R.G. , Samanchuk V.N. , Zhorzhon O.
14:30 — 16:05
Lec
Statistics B16-901
16:15 — 17:50
Lab
Academic Practice (Primary Professional Skills) B15-501 Kozin R.G. , Ktitrov S.V. , Ovsyannikova N.V. , Samanchuk V.N.

Thursday

10:15 — 15:15

Friday