dep.26. Exam Schedule Building K

Mon, 22 Apr, 10:15 — 13:30
Test
Scientific Research Work S14-202 Reshetov V.N., Alyushin M.V., Belopolskiy V.M., Maslennikov V.V., Nemchinov V.M., Nikitin A.M.
Mon, 22 Apr, 14:30 — 16:05
Test
Academic (Primary Professional Skills) Practice: Research S14-202 Alyushin V.M., Reshetov V.N., Nikitin A.M., Nemchinov V.M., Mescheryakov V.V., Maslennikov V.V., Ilkaev R.I., Bogdanovskaya M.V., Belopolskiy V.M.