Course Schedule, group M17-393

Monday

10:15 — 11:50
Pr
Industry Primary Professional Skills workshop Osadchiy A.V.
14:30 — 17:50
Lec
Methodology of Science Arshinov V.I., Mironova N.B. (2019-02-04 — 2019-03-04)

Wednesday

10:15 — 13:30
Sem
Plasma CVD of thin-film structures Loschenov V.B., Ralchenko V.G.
13:35 — 14:20
Lec
Plasma CVD of thin-film structures Loschenov V.B., Ralchenko V.G. (2019-02-06 — 2019-03-06)
14:30 — 16:05
Sem
Laser Micro- and Nanotechnologies Konov V.I., Loschenov V.B. (2019-02-06 — 2019-03-27)
Lec
Laser Micro- and Nanotechnologies Konov V.I., Loschenov V.B. (2019-04-03, 2019-04-10)

Thursday

12:45 — 14:20
Lab
Latex Basics Kuznetsov A.V.
14:30 — 16:05
Lec
Management of Intellectual Property Yushkov E.S.
Sem
Management of Intellectual Property Yushkov E.S.

Friday

11:05 — 12:40
Lab
Application of optical spectroscopy in nanostructure studies Loschenov V.B., Obraztsova E.D.
Lec
Application of optical spectroscopy in nanostructure studies Loschenov V.B., Obraztsova E.D. (2019-02-15 — 2019-03-15)
12:45 — 15:15
Sem
Application of optical spectroscopy in nanostructure studies Loschenov V.B., Obraztsova E.D.