Course Schedule, group M17-125

Monday

14:30 — 17:50
Lec
Methodology of Science Arshinov V.I., Mironova N.B. (2019-02-04 — 2019-03-04)

Tuesday

08:30 — 10:05
Lec
Opt
Military Training
10:15 — 16:05
Sem
Opt
Military Training

Wednesday

08:30 — 10:05
Pr
Practical Training (Research Work) Bolozdynya A.I., Grachev V.M., Mihaylov V.V.
10:15 — 11:50
Sem
Special Seminar in English Drutskoy A.G. (2019-02-06 — 2019-04-10)
12:45 — 15:15
Sem
Scientific seminar on high energy physics (part 1) Mizyuk R.V., Uglov T.V. (2019-02-06 — 2019-04-10)

Thursday

17:05 — 18:40
Sem
Neutrino physics Novikov V.A., Vysotskiy M.I.
18:45 — 19:30
Lec
Neutrino physics Novikov V.A., Vysotskiy M.I.