Course Schedule, room dep.13 Building without number

Monday

Tuesday

16:15 — 19:30
Pr
Academic (Research) Practice M18-S83 Haritonov V.S. (2018-11-13, 2018-11-20)

Wednesday

14:30 — 16:05
Sem
Academic Practice: primary professional skills, thermal physics of nuclear power plants B16-101 Deev V.I., Delov M.I., Fedoseev V.N., Korsun A.S., Kruglov A.B., Kruglov V.B., Kutsenko K.V., Maslov Y.A., Merinov I.G., Mitrofanova O.V., Pozdeeva I.G., Struchalin P.G.

Thursday

08:30 — 10:05
15:20 — 17:50
Pr
Practical Training (Research Work) M17-S82 Fedoseev V.N., Haritonov V.S., Kruglov A.B., Kruglov V.B., Kutsenko K.V., Maslov Y.A., Merinov I.G. (2018-10-25, 2018-11-01)
17:05 — 18:40
Pr
Academic (Research) Practice M18-100 Kutsenko K.V.

Friday

Saturday

10:15 — 16:05
Pr
Industry Workshop (Research and Production) M17-S82 Fedoseev V.N., Haritonov V.S., Kruglov A.B., Kruglov V.B., Kutsenko K.V., Maslov Y.A., Merinov I.G. (2018-10-27, 2018-11-03)