Shelyakov Aleksandr V. Course Schedule

Wednesday

18:45 — 20:20
Lec
Theoretical Solid State Physics B15-V02
20:25 — 21:10
Sem
Theoretical Solid State Physics B15-V02

Thursday

18:45 — 19:30
Lec
Semiconductors and Isolator Physics B14-V04
19:35 — 22:00
Sem
Semiconductors and Isolator Physics B14-V04