Voznenko Timofey I. Course Schedule

Monday

18:00 — 22:00
Reserved Dep. 12 B16-V71 , B16-V74 , B16-V75 (2019-06-24)

Tuesday

18:45 — 20:20
Lec
Principles of Robotics B16-V71 , B16-V74 , B16-V75